ขนาดของห้องประชุมและอุปกรณ์ที่เหมาะสม

เมื่อเราจะเลือกอุปกรณ์ประชุมทางไกลมี 2 สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญในการเลือกอุปกรณ์ เพื่อให้อุปกรณ์ที่เราซื้อมานั้นตอบโจทย์พื้นที่ใช้สอยทุกตาราง และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสการลงทุนที่ผิดพลาดให้น้อยที่สุด วันนี้เราจะแยกชนิดของห้องประชุมออกเป็นกลุ่ม ดังนี้

1. Huddle room เป็นห้องประชุมขนาดเล็กมากแทบจะมองว่าใช้นั่งคุยที่โต๊ะทำงานปกติก็ได้ รองรับจำนวนผู้ร่วมประชุม 1-3 ท่าน มุมกล้องประมาณ 90 องศา อุปกรณ์ที่แนะนำก็ยกตัวอย่างเช่น logitech BCC950, Logitech Meetup, Aver CAM340+,  Aver VB342+, Poly sudio เป็นต้น 

2. Small room เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 4-7 ท่าน ,มุมรับภาพกว้างขึ้น ระยะก็ต้องกว้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผู้ร่วมประชุมที่มากขึ้น อุปกรณ์ที่แนะนำก็ยกตัวอย่างเช่น Logitech Connnect, Logitech meetup, Aver CAM340+, Aver VB342+ เป็นต้น 

2. Medium room เป็นห้องประชุมขนาดกลาง รองรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 7-14 ท่าน ,มุมรับภาพกว้างขึ้น ระยะก็ต้องกว้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผู้ร่วมประชุมที่มากขึ้น อุปกรณ์ที่แนะนำก็ยกตัวอย่างเช่น Logitech Group, Aver VC520+, Aver VC520 Pro เป็นต้น

3. Large room เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ รองรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 14-20 ท่าน ,มุมรับภาพกว้างขึ้น ระยะก็ต้องกว้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผู้ร่วมประชุมที่มากขึ้น อุปกรณ์ที่แนะนำก็ยกตัวอย่างเช่น Logitech Group, Aver VC520+, Aver VC520 Pro เป็นต้น